Søg her...

Salgs- og leveringsbetingelser

HallMonitor > Om > Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser af 04/06 2023 finder anvendelse på samtlige køb, bestillinger og andet samarbejde (samlet set benævnt “Køb“) mellem HallMonitor ApS (“HallMonitor“) og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem HallMonitor og kunden forud for Købet.

1 Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) HallMonitor ApS, CVR nr. 40789170, Borgergade 38, 2. sal, 6700 Esbjerg (herefter HallMonitor) for samtlige køb, abonnementer og andre leverancer til Kunden. Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2 Tilbud

HallMonitors skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til HallMonitor inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. HallMonitors tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

3 Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er HallMonitor berettiget til at ændre de overfor Kunden tilbudte og/eller aftalte priser.
HallMonitor forbeholder sig ret til, på et hvert tidspunkt, at ændre abonnementsvilkårene, herunder produktydelserne samt priserne med 30 dages varsel.
Omfattes leverancen af en af HallMonitor benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

4 Annullering

HallMonitor kan til enhver tid efter eget ønske annullere en tidligere bekræftet ordre, herunder men ikke begrænset til tilfælde, hvor Kunden har et uafklaret økonomisk mellemværende med HallMonitor, hvor Kunden er i generelle økonomiske vanskeligheder eller hvis HallMonitor ikke ser sig i stand til at levere Købet.

5 Betaling

Ved afsendelse modtager Kunden faktura på aftalt købesum. Betalingsbetingelserne er fjorten (14) dage netto.
Køb i form af serviceydelser samt supportaftaler faktureres altid årligt forud medmindre andet aftales skriftligt.
Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af HallMonitors betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger HallMonitor til at standse yderligere leverancer, og med 5 dages varsel at fjerne Kundens adgang til systemet, samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. HallMonitor kan til enhver tid kræve sikkerhedsstillelse for det fulde beløb.

6 Produktinformation, systemkrav, ændringer og service

HallMonitors standard ydelse består af HallMonitor enheder og hjemmeside til brug for administration af enhederne.
HallMonitor forbeholder sig retten til at foretage service på systemet, såfremt der måtte opstå behov herfor. Systemet kan i vedligeholdelsesperioden være utilgængeligt. HallMonitor tilstræber så lave nedeperioder på systemet som muligt, men der kan i kortere perioder opstå nedetider på systemet.
Data som overføres til serverløsninger sendes som min. via en AES-kryptering, samt lagres på serveren med samme minimumskrav til kryptering.
HallMonitor forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle specifikationer og systemer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden. Overflytning af abonnement kan ske mod betaling af håndteringsgebyr.

7 Opsigelse

Abonnementet løber i 12 måneder regnet fra dato for ikrafttrædelse og fornyes herefter automatisk i 12 måneder ad gangen. Aftalen kan indenfor hver 12 måneders periode opsiges af både Kunde og HallMonitor med 30 dages varsel til en abonnementsperiodes udløb. Opsigelsen skal foregå skriftligt.
HallMonitor refunderer ikke betalinger for abonnement, selvom abonnementet opsiges tidligere i en periode. Hvis en enhed ikke længere anvendes, eller serviceres skal enheden bortskaffes korrekt, eller alternativt returneres til HallMonitor.

8 Særligt vedrørende installation

HallMonitor tilbyder ikke installation. Installation anbefales foretaget af relevant fagperson.
Kunden er selv ansvarlig for montering og installation inkl. ophæng samt tilslutning til strøm via medfølgende strømforsyning.
Kunden må ikke ændre eller omdanne boksen medmindre dette forinden skriftligt er godkendt af HallMonitor. HallMonitor fraskriver sig et hvert ansvar for skade ved installationsarbejder.

9 Levering og forsendelse

Forsendelse foretages via pakketransport og sker for Kundens regning og risiko. Forsikring tegnes kun af HallMonitor, såfremt dette er skriftligt aftalt.
Alle levering af Køb sker for kundens regning og risiko. Kunden skal skriftligt oplyse, hvis der ønskes ekspres- og flyforsendelser, eller hvis kunden ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra HallMonitors normale forsendelsesmåde.

10 Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af HallMonitor efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse, men skal være uden bindende virkning for HallMonitor, idet HallMonitor til tider vil være afhængig af tredjemænds leverancer af delelementer, nyudvikling, etc. Kunden kan således ikke udøve nogle misligholdelsesbeføjelser overfor HallMonitor vedrørende forsinkelse. HallMonitor skal uden ugrundet ophold meddele Kunden om ændringer i leveringstiden.

11 Mangler og reklamation

Ved levering skal Kunden straks, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks (og senest 3 dage efter) manglen er eller burde være opdaget give HallMonitor meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Kunden har eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.
Efter HallMonitors valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret eller købesummen krediteret. Kunden er forpligtet til at returnere defekte produkter for egen regning og risiko til HallMonitor. I det omfang der foreligger en reklamationsberettiget mangel og HallMonitor vælger at reparere eller ombytte emnet afholder HallMonitor evt. omkostninger ved at tilbagesende det reparerede eller ombyttede emne til Kundens adresse. Reparationer eller ombytningerne skal ske indenfor rimelig tid.
Har Kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor HallMonitor, kan Kunden ikke senere gøre den gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden HallMonitors samtykke fratager HallMonitor for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.
Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.
HallMonitor gør opmærksom på, at mindre fejlretning, som ikke hindrer Købets drift og brug, er naturlig forekommende ved sådanne varer og services som HallMonitor leverer, hvorfor sådanne mindre fejl og tilpasninger skal accepteres af Kunden i tiden efter levering. Fejlretninger med videre vil altid blive forsøgt hurtigst muligt og senest indenfor 4 uger.
Mindre fejl og tilpasninger ved leverede services som findes i funktionaliteter, software, mv., er således ikke udtryk for, at et Køb ikke er leveret, ligesom de ikke er udtryk for mangler ved Købet. Såfremt der er tale om hardware med indbyggede funktionaliteter, gælder samme forhold, idet mindre fejl og behov for tilpasninger ved disse ikke kan være udtryk for manglende levering eller udgøre en mangel ved varen.
HallMonitors ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af leverancen. HallMonitors ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Kunden, mangler opstået pga. kundens montering, af fejlagtigt udført forberedende arbejde fra Kundens side, fejlbetjening fra Kunden (eller brugerens) side og omstændigheder indtruffet efter overtagelsen, herunder mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse fra Kundens side, ændringer i leverancen foretaget af Kunden uden HallMonitors skriftlige samtykke, reparationer som Kunden har udført på fejlagtig måde og normal slitage og forringelse.
HallMonitor har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i HallMonitors ansvar gælder ikke, dersom HallMonitor har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. HallMonitors samlede økonomiske ansvar i relation til mangler, kan aldrig overstige den samlede kontraktsum for det pågældende Køb, som forårsagede tabet.

12 Ejendomsforbehold

HallMonitor forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af HallMonitor på Kundens vegne, er betalt af Kunden, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er Kunden ikke berettiget til at råde over varen på en måde, som strider mod HallMonitors ejendomsforbehold.

13 Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder rettigheder til produkter, patenter, dokumenter, tegninger, designs, tekster, kildekoder, billedmotiver, oplysninger, manualer mv. der er udleveret af HallMonitor, eller som Køberen opnår kendskab til ved brug ydelserne og for at opfylde formålet med aftalen tilhører HallMonitor.
Der gøres særligt opmærksom på, at HallMonitor har enhver ophavsret til kildekoder produceret af HallMonitor eller HallMonitors underleverandører, og at Køb foretaget hos HallMonitor aldrig vil udgøre en overdragelse af ophavsret fra HallMonitor til Kunden. Kunden må således ikke videreformidle, videresælge, dekompilere eller på anden vis råde over eller handle med kildekoder. Der gøres opmærksom på, at der i de leverede Køb kan indgå open source komponenter. Licensbetingelserne for de enkelte open source komponenter er gældende for disse, og har således forrang for Aftalen mellem HallMonitor og kunden. Kunden er berettiget til at anvende ydelserne til formålet, men er ikke berettiget til at videreoverdrage hele, eller dele af HallMonitors ydelser.
HallMonitor kan til enhver tid overdrage sine rettigheder til tredjemand.

14 Persondata

Vi er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi indsamler og modtager om jer som kunder. Formålet med vores behandling af jeres personoplysninger er at opfylde vores aftale. Behandlingsgrundlaget er således databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b). Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for vi kan kontakte jer og opfylde vores aftale med jer. Når det er nødvendigt for en effektiv varetagelse af vores hverv, indhenter vi oplysninger om jer fra offentlige tilgængelige kilder. Medmindre anden lovgivning tilsiger andet, opbevarer vi som udgangspunkt jeres oplysninger i en fem årig periode efter aftalens ophør fra udgangen af det regnskabsår, hvor boet blev afsluttet. Som registreret har I herudover visse rettigheder. I kan læse mere om jeres rettigheder på vores hjemmeside (www.hallmonitor.dk/persondata)
Persondata i form af de billeder, der indsamles automatisk, som en del af Hall- Monitor systemets drift, slettes automatisk efter 30 minutter ved almindelig drift og behandles efter særskilt aftale.

15 Ansvarsbegrænsning

HallMonitor er ikke erstatningsansvarlig for kundens tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i produkter, ydelser og services, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos HallMonitor eller tredjepart.
For så vidt angår brug af open source produkter fraskriver HallMonitor sig udtrykkeligt og fuldstændigt ethvert ansvar, herunder men ikke begrænset til direkte og indirekte tab, såsom driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes fejl eller sikkerhedshuller i nuværende eller fremtidige opdateringer i sådanne open source programmer eller installerede extensions.
HallMonitor påtager sig ikke ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.
HallMonitor er ikke erstatningsansvarlig for tab af data i forbindelse med brug af ydelser, eller services som følge af at Kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat.
For krav, som vedrører HallMonitors opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine kontraktslige forpligtelser, er Kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
HallMonitors erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til den samlede kontraktsum for det pågældende Køb, som forårsagede tabet. Ved løbende ydelser, som f.eks. abonnement begrænses den samlede kontraktsum til maksimalt det fakturerede beløb igennem 12 måneder.

Serieskader, dvs. skader på forskellige emner, men med samme skadesårsag betragtes som én skade og HallMonitors ansvar herfor er begrænset til den samlede kontraktsum for det pågældende Køb, som forårsagede tabet.
HallMonitor er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om HallMonitor er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
HallMonitor påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredje- mand), som drager fordel af eller benytter de af HallMonitor leverede ydelser eller opnår adgang til dette.
Kunden forpligter sig til at friholde HallMonitor for evt. forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som HallMonitor måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, herunder tab, skader eller mangelskrav fra tredjemand, krav vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder, samt krav mod HallMonitor som følge af Kundens misligholdelse af Aftalen.

16 Produktansvar

HallMonitor er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i Kundens besiddelse,
b) på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager.
De nævnte begrænsninger i HallMonitors ansvar gælder ikke, hvis HallMonitor har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
For produktansvar hæfter HallMonitor og/eller er HallMonitor ansvarlig i øvrigt overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar, og HallMonitor kan ikke gøres ansvarlig på noget andet grundlag.
HallMonitors ansvar er begrænset til i alt DKK 10.000 for samtlige produktskader og/eller produktansvar pr. kalenderår.
Serieskader, dvs. skader på forskellige emner, men med samme skadesårsag betragtes som én skade og HallMonitors ansvar herfor er begrænset til i alt kr. 10.000 pr. år for samtlige produktskader og/eller produktansvar pr. kalenderår.

Kunden skal holde HallMonitor skadesløs i den udstrækning HallMonitor pålægges ansvar, eller erstatningskrav over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som HallMonitor jf. ovenstående ikke er ansvarlig for overfor Kunden, eller som overskrider den fastsatte beløbsbegrænsning.
Kunden skal straks underrette HallMonitor, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Kunden.
Bliver HallMonitor sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
I intet tilfælde er HallMonitor ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

17 Misligholdelse

Misligholder kunden aftalen, tages der forbehold for at aftalen kan ophæves med omgående virkning.
Nedenstående punkter anses for væsentlig misligholdelse, uden listen dog, kan anses for at være udtømmende.
– Manglende rettidig betaling efter påkrav.
– Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger.
– Spredning af vira.
– Forsøg på ulovlig indtrængen i netværk, hacking og forsøg på at tilgå andres data.
– Videresalg, udleje, udlån, overdragelse m.m. af de leverede ydelser og services til tredjemand uden forudgående aftale med HallMonitor.
Ophæves aftalen skal kunden betale fuldt abonnement i de pågældende abonnementsperioder samt dække ethvert tab.

18 Force majeure

HallMonitor er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for HallMonitors kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, lynnedslag, oversvømmelse, smitteudbrud i form af epidemier, cyberangreb, hacking, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes HallMonitor samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

19 Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved byretten i Esbjerg.

Version August 2023