Persondata

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række yderligere oplysninger.

2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

3. Ret til sletning
I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle sletning indtræffer.

4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Såfremt du har ret hertil, , må vi fremadrettet kun behandle dine oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5. Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (udførelse af opgaver i samfundets interesse) og f (legitim interesse). Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i nogle tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk